Všeobecné obchodní podmínky

Pro fyzickou nebo právnickou osobu, která je spotřebitelem ve smyslu ustanovení §419 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku nebo podnikatelem dle ustanovení §420 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, (tedy že vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem)

Miroslava Tomáška
Fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona nezapsané v obchodním rejstříku

se sídlem Poříčí u Litomyšle 146, Poříčí u Litomyšle 570 01

identifikační číslo: 057 26 522
DIČ: CZ9007173780

zapsán v živnostenském rejstříku od 19. ledna 2017

kontaktní údaje:www.miroslavtomasek.cz, +420 602 678 483, info@miroslavtomasek.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto Obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“ nebo také „Rámcová Smlouva“) fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona nezapsané v obchodním rejstříku, Miroslava Tomáška, se sídlem Čistá 363, Čistá 569 56, identifikační číslo: 057 26 522, zapsané v živnostenském rejstříku od 19. ledna 2017 (dále jen „Zhotovitel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy o Dílo, jíž budou tyto Obchodní podmínky přílohou (dále jen „Smlouvy o Dílo“ nebo také „Smlouva“) uzavírané mezi Zhotovitelem a jinou osobou (dále jen „Objednatel“). Objednatel a Zhotovitel mohou být dohromady dále také uvedeni jako „Smluvní strany“ nebo „účastníci“.

1.2 Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě o Dílo. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek. Pokud není v kterémkoliv ujednání těchto Obchodních podmínek výslovně uvedeno, že se od toho kterého ustanovení Obchodních podmínek nelze odchýlit.

1.3 Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy o Dílo. Smlouva o Dílo a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce, který je pro jejich výklad rozhodný.

1.4 Znění Obchodních podmínek může Zhotovitel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

2. Uzavření Smlouvy o Dílo

2.1.   Před uzavřením Smlouvy Objednatel předloží Zhotoviteli žádost o vytvoření Díla. Zhotovitel se zavazuje v přiměřené lhůtě s ohledem na časovou náročnost zpracování žádosti, nejpozději však do 14 dnů, vytvořit návrh Smlouvy, ve které bude přesná specifikace Předmětu Smlouvy, vyjádření odměny, za kterou Zhotovitel Dílo vytvoří a lhůta ve které Zhotovitel Dílo vytvoří.

2.2.   Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o Dílo bude uzavřena až když bude na Smlouvě o Dílo souhlasné prohlášení obou stran s obsahem Smlouvy. Za souhlasné prohlášení s obsahem Smlouvy se považuje vlastnoruční podpis Objednatele či pověřené osoby na základě plné moci nebo jiným běžným způsobem a vlastnoruční podpis Zhotovitele.

2.3.   Smluvní strany se dohodly, že Smlouva bude uzavřena, ve chvíli, kdy bude oběma Smluvním stranám doručeno potvrzení o podepsaní Smlouvy druhou ze stran. Doručením potvrzení o podepsání Smlouvy se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí odeslání naskenované Smlouvy s podpisem prostřednictvím prostředku komunikace na dálku specifikovaného v čl. 2 odst. 4 těchto Obchodních podmínek. Samotným zasláním návrhu Smlouvy prostřednictvím prostředku komunikace na dálku nedochází k účinnosti Smlouvy o Dílo. Ve Smlouvě o Dílo si mohou strany Smlouvy ujednat jiný způsob potvrzení o podepsání Smlouvy (např. zasláním podepsaných originálů Smlouvy prostřednictvím poštovních služeb, kdy účinnost Smlouvy nastane okamžikem doručení Smlouvy se všemi podpisy poslední ze stran).

2.4.   Smluvní strany se dohodli, že mohou uzavírat Smlouvu distančním způsobem prostřednictvím prostředku komunikace na dálku. Prostředkem komunikace na dálku se rozumí emailová komunikace, kdy Zhotovitel bude užívat emailovou adresu uvedenou v těchto Obchodních podmínkách případně jinou emailovou adresu, kterou Zhotovitel užívá v běžné komunikaci s Objednatelem. Objednatel se zavazuje používat emailovou adresu uvedenou ve Smlouvě o Dílo, případně jinou emailovou adresu, kterou užívá v běžné komunikaci se Zhotovitelem a Smluvním stranám je zřejmé, že prostřednictvím této emailové adresy je vyjadřována vůle Objednatele uzavřít Smlouvu o Dílo.

2.5.   Smlouvu o Dílo lze měnit a doplňovat případnými dodatky, které mohou být sjednány prostřednictvím prostředku komunikace na dálku dle čl. II. odst. 4 Obchodních podmínek. Dodatek ke Smlouvě nabývá až souhlasným prohlášením obou stran o schválení dodatku. Dodatek ke Smlouvě se také považuje za účinný, pokud se obě strany začnou chovat v souladu s tímto dodatkem.

2.6.   Smluvní strany souhlasí s tím, že začnou postupovat v souladu se Smlouvou nejdříve k okamžiku přijetí potvrzení o podepsání Smlouvy a zaplacení části kupní ceny dle čl. V. odst. 5 Obchodních podmínek. Tímto okamžikem dochází k účinnosti Smlouvy.

3. Předmět Smlouvy

3.1.    Předmětem Smlouvy o Dílo je Dílo, které se Zhotovitel zavazuje vytvořit na základě přesné specifikace Objednatele za Smluvenou odměnu (v textu Obchodních podmínek také jako „Dílo“).

3.2.    Přesná specifikace Předmětu Smlouvy a jeho specifikace bude uvedena ve Smlouvě o Dílo jíž jsou tyto Obchodní podmínky nedílnou součástí.

3.3.    Předmětem Smlouvy může být především:

 1. Průzkum existující webové prezentace
 2. Analýza konkurence na Internetu, vymezení cílové skupiny webových stránek
 3. Kreativní koncepce a vytvoření strategie optimalizace pro vyhledávače (SEM, SEO)
 4. Vystavění technické koncepce – výběr vhodných modulů redakčního systému (pokud bude nasazován) a jejich zapojení do struktury a funkcí webu
 5. Tvorba informační struktury (mapa webu) a grafického návrhu webu
 6. Kódování webových šablon (HTML, CSS) a napojení redakčního systému (CMS, WCMS)
 7. Tvorba obsahu – copywriting, SEO úprava dodaných materiálů
 8. Testy funkčnosti
 9. Spuštění projektu
 10. Helpdesk, periodické analýzy návštěvnosti, aktualizace redakčního systému, poradenství
 11. Koupě a vnesení „plug-Inů“ do webových stránek

4. Předání Předmětu Smlouvy

4.1.    Zhotovitel se zavazuje po celou dobu tvorby kooperovat s Objednatelem a zároveň se Zhotovitel zavazuje Předmět Smlouvy předat Objednateli plně funkční, s tím, že Objednatel bude srozuměn se všemi funkcemi Předmětu Smlouvy před předáním Předmětu Smlouvy. Smluvní strany se dohodli, že k tomuto účelu budou užívat především služby internetových úložišť (například dropbox apod.), případně Trello, ke kterému bude Objednateli povolen přístup zasláním přístupových informací Zhotovitelem po účinnosti Smlouvy dle čl II. odst. 6. Obchodních podmínek.

4.2.    Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a ve lhůtě stanovené ve Smlouvě, Objednatel se zavazuje Dílo převzít ve lhůtě stanovené ve Smlouvě. Předání Předmětu Smlouvy se Smluvní strany zavazují ztvrdit podpisem předávacího protokolu. 

4.3.    Nebude-li ve Smlouvě o Dílo uvedeno jinak, provede Zhotovitel Dílo ve lhůtě přiměřené rozsahu a náročnosti Díla.

4.4.    Smluvní strany se dohodli, že Zhotovitel Předmět Smlouvy předá, pokud nebude určen ve Smlouvě o Dílo, způsobem běžným k povaze Předmětu Smlouvy. (Například nahráním obsahu internetové prezentace na hosting Objednatele). Způsob předání bude uveden v předávacím protokolu a ztvrzen oběma stranami jeho podpisem.

4.5.    Smluvní strany souhlasí s tím, že Předmět Smlouvy bude předán k datu podpisu předávacího protokolu. V předávacím protokolu bude dále uveden způsob předání Předmětu předání.

4.6.    Pokud bude předávací protokol podepsán po lhůtě určené ve Smlouvě, v těchto Obchodních podmínkách nebo písemném dodatku Smlouvy z důvodu prodlení Objednatele. Pak Zhotovitel neodpovídá, za žádné škody ani případné Smluvní pokuty vyplývající ze Smlouvy o Dílo nebo těchto Obchodních podmínek. Pokud bude předávací protokol podepsán po lhůtě určené Smlouvou o Dílo těmito Obchodními podmínkami nebo dodatku Smlouvy z důvodu prodlení na straně Zhotovitele, pak může Objednatel odstoupit od Smlouvy dle § 1834 Občanského zákoníku.

4.7.    Pokud Objednatel odstoupí od Smlouvy podle čl. IV. odstavce 6. pak je Objednatel povinen uhradit podnikateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy.

4.8.    Vznikne-li provedením Díla hmotná věc, přechází vlastnické právo k takové věci na Objednatele jejím vytvořením.

5. Cena za Dílo

5.1.    Celková cena za Dílo se skládá z paušální částky, která je účtována dle Předmětu Smlouvy a musí být uvedena ve Smlouvě o Dílo; dále ze součinu hodin, které Zhotovitel vynaložil k vytvoření Díla a částky hodinové sazby stanovené v čl. 5. odst. 2. Obchodních podmínek; a dále z hotových výdajů, které Zhotovitel vynaložil k vytvoření Díla a jejich uhrazení Objednateli náležitě prokázal. Celkovou cenu za Dílo nebo jeho určité části si mohou Smluvní strany určit odlišně od tohoto ujednání ve Smlouvě o Dílo.

5.2.    Nedohodnou-li se Smluvní strany ve Smlouvě o Dílo jinak, platí, že Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli za Dílo cenu určenou vynásobením množství hodin práce nutného k provedení Díla vzhledem k jeho povaze, rozsahu a náročnosti a hodinové sazby 800 Kč (Slovy: čtyři sta korun českých) s DPH.

5.3.    Zhotovitel má právo na náhradu veškerých doložených hotových výdajů, které vynaloží ke zhotovení Díla. Mezi hotové výdaje patří například náhrada za všechny Plug-Iny a komponenty, pro které dostane Zhotovitel svolení od Objednatele, náhrada nákladů za poštovní služby nutné ke kooperaci s Objednatelem, případně náhradu nákladů za cestovné. Výši hotových výdajů se Zhotovitel zavazuje Objednateli doložit daňovými nebo jinými doklady, na základě nichž je prokázáno, že je Zhotovitel vynaložil. Smluvní strany se dohodly, že se od tohoto ustanovení Obchodních podmínek můžou odchýlit ve Smlouvě o Dílo.

5.4.    Cena za Dílo je splatná do 10. dne po provedení předání Předmětu Smlouvy, která bude stvrzena podpisem předávacího protokolu. Přílohou předávacího protokolu bude faktura, ve které budou mimo jiné vyúčtovány jednotlivé části celkové ceny za Dílo a datum splatnosti této faktury. Fakturou se rozumí řádný daňový doklad, který splňuje veškeré podmínky stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

5.5.    Objednatel je povinen část kupní ceny ve výši 50% předpokládané ceny za Dílo, nejpozději ve lhůtě jednoho týdne od podpisu Smlouvy o Dílo. Zhotovitel se zavazuje Objednateli po přijetí této části ceny za Dílo vydat kvitanci. Část ceny za Dílo, dle tohoto ustanovení bude odečtena z celkové ceny za Dílo. Smluvní strany se dohodli, že od tohoto ustanovení se lze ve Smlouvě o Dílo odchýlit.

6. Vady

6.1.    Zhotovitel odpovídá Objednateli, že Dílo při převzetí nemá vady. Zejména Zhotovitel odpovídá Objednateli, že v době, kdy Objednatel zboží převzal:

6.1.1.   má Dílo vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jím prováděné,

6.1.2.   Dílo odpovídá jakostí nebo provedením Smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle Smluveného vzorku nebo předlohy,

6.1.3.   zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.2.   Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Vadou se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí odchylka od sjednané kvality Předmětu Smlouvy, která nebyla zřejmá a Objednatel ji vzhledem ke své odbornosti a běžnému povědomí neměl a ani nemohl zjistit k okamžiku předání Díla, tedy k datu podpisu předávacího protokolu. Vadou dle těchto Obchodních podmínek se nerozumí vady, které byly způsobeny zásahem Objednatele po předání Předmětu Smlouvy, kterým došlo ke změně vlastností či jakosti Díla.

6.3.   Vadu dle čl. 6. odst. 2. Obchodních podmínek, je Objednatel povinen oznámit Zhotoviteli prostředky, které jsou v komunikaci mezi Zhotovitelem a Objednatelem běžné, bezodkladně. K pozdějšímu oznámení se nebude přihlížet a Objednatel se tímto vzdává práva dle čl. VI. odst. 2. Obchodních podmínek.

6.4.   Práva z vadného plnění uplatňuje Objednatel u Zhotovitele prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, která je běžná v Obchodním styku a komunikaci mezi Smluvními stranami, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Zhotovitel obdržel oznámení o vadách na Předmětu Smlouvy od Objednatele a za okamžik, kdy Zhotovitel tyto vady na Díla uznal. K uznání reklamace stačí prohlášení Zhotovitele o uznání či neuznání reklamace prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

6.5.    Další práva a povinnosti stran související s odpovědností zprostředkovatele za vady může upravit reklamační řád Zhotovitele. Který pokud Zhotovitelem vyhotoven pak bude přílohou Smlouvy o dílo nebo na internetových stránkách Zhotovitele.

6.6.    Právo z vadného plnění Objednateli nenáleží, pokud Objednatel před převzetím Díla věděl, že Předmět Smlouvy má vadu, anebo pokud Objednatel vadu sám způsobil.

6.7.    Zhotovitel odpovídá pouze za vady, které má Dílo v době jeho předání Objednateli. Pokud Objednatel nalezne vadu v době předání Předmětu Smlouvy, pak bude tato vada uvedena v předávacím protokolu, ve kterém, bude-li to potřeba, bude určena přiměřená lhůta k odstranění vady. Touto lhůtou se prodlužuje lhůta k předání Předmětu Smlouvy uvedená ve Smlouvě o Dílo. Od ustanovení tohoto odstavce se nelze v Smlouvě o Dílo odchýlit.

6.8.    Objednatel je povinen Dílo při předání náležitě zkontrolovat a vytknout Zhotoviteli případné zjevné vady Díla a neučiní-li tak, platí, že Dílo nemá žádné zjevné vady, což obě strany shodně potvrzují podpisem předávacího protokolu. Ustanovení tohoto odstavce se netýká vad, které vznikly dle ustanovení čl. VI, odst. 3 těchto Obchodních podmínek.

6.9.   Nebezpečí škody na Díle přechází ze Zhotovitele na Objednavatele momentem předání Díla Objednateli.

7. Práva a povinnosti

7.1.    Objednatel je povinen dodat k rukám Zhotovitele veškeré náležitosti potřebné k vytvoření Díla, tedy např.: logo, kvalitní produktové fotografie, export dat XML feed, apod. Zhotovitel si vyhrazuje právo vyžádat další materiály, potřebné k řádnému vytvoření Předmětu Smlouvy a Objednatel se zavazuje Zhotoviteli tyto materiály předat v přiměřené lhůtě, pokud dojde k prodlení předání materiálů, dle tohoto odstavce, pak se přiměřeně k přihlédnutí k tomuto prodlení, prodlužuje lhůta k předání Díla určená ve Smlouvě o Dílo. Zhotovitel neručí za legálnost dodaných dat a zároveň za ně nenese právní odpovědnost.

7.2.    Objednatel se zavazuje k přiměřené propagaci Zhotovitele, který řádně vytvořil Dílo, a to například zanecháním podpisu a odkazu na webové stránky Zhotovitele, které budou o maximální velikosti 12px uvedené ve spodní části (patičce) webové prezentace  Objednatele, kterou Zhotovitel vytvořil.

7.3.    Zhotovitel není ve vztahu k Objednateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

7.4.    Zhotovitel je oprávněn k tvorbě Díla na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká Obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.5.    Objednatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

7.6.    Prodávající se zavazuje Objednateli v co nejkratším termínu po zjištění, že Předmět Smlouvy není schopen vytvořit z důvodu nedostatku znalostí či zkušenosti. Pokud tento nedostatek nebude Zhotovitel schopen v přiměřené lhůtě odstranit, pak je Objednatel i Zhotovitel oprávněn odstoupit o Smlouvy.

7.7.    Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli materiály k tvorbě Díla bez právních vad. Objednatel prohlašuje, že veškeré materiály, které Zhotoviteli předal k tvorbě Díla nabyl legálně a může je legálně užívat. Objednatel dále prohlašuje, že je odpovědný za veškerý obsah Díla, kterým by byla porušena ustanovení autorského zákona či omezena autorská či jiná práva třetích osob dle jiného předpisu i před předáním Díla.

8. Ochrana osobních údajů

8.1.    Ochrana osobních údajů Objednatele, který je fyzickou osobou nebo právnickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2.    Objednatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa elektronické pošty a také souhlasí se zpracováním svých fakturačních údajů: fakturační osoba nebo název společnosti, adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3.    Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Zhotovitelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy o Dílo. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Smlouvy o Dílo.

8.4.    Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při uzavírání Smlouvy o Dílo) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Zhotovitele o změně ve svých osobních údajích.

8.5.    Zpracováním osobních údajů Objednatele může Zhotovitel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících Předmět Smlouvy, či jiných věcí nutných k tvorbě Díla, nebudou osobní údaje zprostředkovatelem bez předchozího souhlasu Objednatele předávány třetím osobám.

8.6.    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné odmítnout.

8.7.    Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.8.    V případě, že by se Objednatel domníval, že Zhotovitel nebo zpracovatel (čl. 8.5. Obchodních podmínek)provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

          8.8.1.    požádat Zhotovitele nebo zpracovatele o vysvětlení,

          8.8.2.    požadovat, aby Zhotovitel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

8.9.    Požádá-li Objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Zhotovitel povinen tuto informaci předat. Zhotovitel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9. Závěrečná ustanovení

9.1.  Pokud v těchto Obchodních podmínkách z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad těchto Obchodních podmínek.

9.2. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní Smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

9.3. Tyto Obchodní podmínkou jsou neDílnou součástí Smlouvy o Dílo, podpisem Smlouvy o Dílo Objednatel potvrzuje, že se s těmito Obchodními podmínkami seznámil a s jejich obsah souhlasí.

9.4.  Pokud vztah založený Smlouvou o Dílo obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.5. Veškerá práva a povinnosti, která nejsou zvlášť upravena v těchto Obchodních podmínkách nebo Smlouvě o Dílo se řídím platnými ustanoveními Občanského zákoníku ke dni podpisu Smlouvy o Dílo.

9.6.  Smluvní strany se dohodli, že veškeré spory vzniklé z Obchodního vztahu mezi Smluvními stranami se budou snažit vyřešit smírně.

9.7. Tyto Smluvní podmínky byly sepsány v Litomyšli a nabyli účinnosti dne ………………..