GDPR

V kontextu Vašeho využívání našich webových stránek www.miroslavtomasek.cz jsme já, fyzická osoba podnikající Miroslav Tomášek (MT), IČO: , se sídlem Poříčí u Litomyšle 146 (dále jen „MT“), správcem Vašich osobních údajů.

Správcem osobních údajů je ten, kdo určuje účely a prostředky zpracování, tedy ten, kdo rozhoduje z jakého důvodu a jakým způsobem jsou osobní údaje zpracovávány.

Níže uvádíme naše kontaktní údaje pro případ, že v tomto dokumentu nenajdete odpovědi na své otázky nebo nebudete některým z uvedených informací rozumět.

E-mail: info@miroslavtomasek.cz
Telefon: +420 602 678 483
Poštou: Poříčí u Litomyšle 146, Poříčí u Litomyšle

1. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Vaše osobní údaje získáváme primárně od Vás a to následujícím způsobem:

Při uzavření smlouvy, elektronického nebo telefonického kontaktování a při využívání našich služeb .
Obecně při ukládání cookies, přičemž web je sledován pomocí nástrojů třetích stran, a to:

 • Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA,
 • YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA;
 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Jaké údaje zpracováváme:

 • jméno a příjmení,
 • adresa,
 • e-mailová adresa,
 • telefonní číslo

2. Pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje?

 • Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom Vám umožnili přístup k našim službám a Vy jste nás mohli kontaktovat s žádostí o realizaci Vašeho projektu.

Pro uvedený účel zpracováváme osobní údaje na základě právního titulu splnění smlouvy.

 • Vymáhání pohledávek za zákazníkem a vedení ostatních sporů se zákazníkem, evidence dlužníků, prokázání dodržení zákonem předepsaného procesu vyřizování reklamace anebo určení, obhajobu nebo vymáhání právních nároků před soudem anebo před orgánem alternativního řešení spotřebitelských sporů (nezbytné pro účely oprávněných zájmů MT, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektů údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě). Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné zboží zákazníkovi poskytnout.

Pro uvedený účel zpracováváme osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu a na základě právního titulu plnění právní povinnosti.

 • Vaše údaje nám slouží také k tomu, abychom mohli, mimo jiné díky jejich analýze, spravovat, vylepšovat a rozvíjet naše služby.

Pro uvedené účely zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu.

 • Vaše kontaktní údaje využíváme také k tomu, abychom Vám mohli zasílat informace o nabídkách, které by Vás mohly zajímat. Za tím účelem Vás budeme kontaktovat především prostřednictvím zejména e-mailu.

Pro uvedené účely zpracováváme osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu.

 • Vaše kontaktní údaje využíváme také k tomu, abychom Vám mohli zasílat informace o nabídkách, které by Vás mohly zajímat. Za tím účelem Vás budeme kontaktovat především prostřednictvím zejména e-mailu. (Zpracování na základě souhlasu).

Pro uvedené účely zpracováváme osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu.

3. Prohlížení webových stránek (cookies)

I. Osobní údaje, které jsou zpracovávány

Na webových stránkách www.miroslavtomasek.cz jsou používány automatizované prostředky souborů cookies a web beacons (pixelové tagy). V případě, že má subjekt údajů ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, dochází ke zpracování záznamů chování tohoto subjektu údajů. Soubory cookie neslouží a neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky www.miroslavtomasek.cz. V případě, že uživatel internetové stránky www.miroslavtomasek.cz nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče. Způsob vypnutí souborů cookies najdete v nápovědě svého počítače. Prostřednictvím souborů cookies zpracovává MT následující osobní údaje: 

 • identifikační údaje,
 • elektronické údaje – IP adresa, cookies ID;
 • popisné údaje.

II. Účely zpracování a zákonný důvod zpracování a způsob zpracování

Osobní údaje zákazníka se zpracovávají k účelu a z důvodů:

 •     měření návštěvnosti a analyzování běžného uživatelského chování zákazníka na webových stránkách MT (subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů);
 •     zlepšení služeb zákazníkům a zlepšení fungování webových stránek MT, optimalizace marketingových služeb MT (nezbytné pro účely oprávněných zájmů MT, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektů údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě).

Osobní údaje jsou zpracovány automatizovaně v elektronické formě.

III. Příjemci a kategorie příjemců osobních údajů

Prostřednictvím webových serverů jsou v počítači zákazníka ukládány rovněž soubory cookies jiných subjektů, a to provozovatelů reklamních systémů, které jsou na webových stránkách společnosti www.miroslavtomasek.cz provozovány. MT používá službu Google Analytics Premimum, Google Tag Manager a Google Adwords, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookies souborů jsou přeneseny na server společnosti Google v USA, kde budou uchovávány a analyzovány. Příslušné výsledky pak budou zpřístupněny MT v anonymizované podobě. V tomto procesu nebudou uživatelské údaje zákazníka propojené s jeho úplnou IP adresou. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs .

MT používá službu Seznam – sklik (imedia.cz), vyvinutou a provozovanou společností Seznam.cz, a.s., se sídlem Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 150 00, IČ: 26168685, jejíž účelem je behaviorální reklama, která spočívá v zobrazování reklamy na internetových stránkách v závislosti na chování uživatelů na internetu.

MT prostřednictvím provozovatele sociální sítě Facebook definuje zájmy, klíčová slova pro profilaci dalších uživatelů (bez znalosti jejich profilu, e-mailové adresy, apod.) pro zobrazení reklamy.

4. Doba, po kterou Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme

I. Doba uložení osobních údajů (obecně)

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováme pouze tak dlouho, jak je nezbytné pro účely, které jsou uvedené výše, anebo tak dlouho, abychom dostáli zákonným požadavkům. Po uplynutí této doby osobní údaje vymažeme nebo anonymizujeme.

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, trvá zpracování po dobu, kdy trvá náš oprávněný zájem. Proti zpracování Vašich osobních údajů, které probíhá na základě právního titulu oprávněného zájmu můžete kdykoliv podat námitku.

II. Doba uložení osobních údajů (cookies)

MT je oprávněn zpracovávat osobní údaje zákazníků neomezeně do doby, než dojde ke změně nastavení prohlížeče uživatelem. Způsob změny nastavení prohlížeče je uveden v článku 4. odst. I.

Pokud dojde k zakázání používání souborů cookies, může to vést k nefunkčnosti, případně omezení uživatelského komfortu, který mohou webové stránky nabídnout.

5. Komu Vaše osobní údaje zpřístupňujeme?

Vaše osobní údaje sdílíme s následujícími příjemci:

 • s našimi dodavateli, především s osobami, které zajišťují dopravu Vašich objednávek, dále pak také s dodavateli IT, hostingových a marketingových služeb, s poskytovateli statistických, databázových a jiných softwarových nástrojů, a případně s jinými subjekty, které nám poskytují své služby;

Na základě právních předpisů můžeme být za určitých předpokladů povinni Vaše osobní údaje sdílet bez Vašeho souhlasu se třetími osobami (například s orgány činnými v trestním řízení atp.). Jedná se o naši zákonnou povinnost.

Zpracování Vašich osobních údajů pro výše uvedené účely může zahrnovat jejich předání do zemí mimo Evropský hospodářský prostor. V takových případech, s výjimkou případů, kdy příslušný veřejný orgán určil, že příslušná země zaručuje adekvátní úroveň ochrany osobních údajů, zajistíme, aby byly předané osobní údaje chráněny v souladu s platnými předpisy ochrany údajů. Pro zajištění odpovídající úrovně ochrany obvykle používáme smlouvu o předání osobních údajů a standardní smluvní doložky schválené pro tento účel Evropskou komisí. Další podrobnosti o těchto předáváních, jejichž výskyt však předpokládáme minimální, Vám mohou být poskytnuty na požádání.

6. Jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje a jak jsou zabezpečeny?

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, v elektronické nebo listinné podobě. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především našimi zaměstnanci a zpracovateli. Přijali jsme vhodná organizační a bezpečnostní opatření, abychom ochránili Vaše osobní údaje před jakoukoli náhodnou ztrátou, zničením, zneužitím, poškozením a neoprávněným nebo nezákonným přístupem. Zaměstnanci, kteří se podílejí na zpracování Vašich osobních údajů jsou vázáni mlčenlivostí.

7. Jaká jsou Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů?

Kdykoliv během zpracování Vašich osobních údajů můžete využít následujících práv:

 • Právo na přístup.
  Máte právo získat potvrzení o tom, zda a jaké Vaše osobní údaje zpracováváme včetně práva na kopie osobních údajů, které zpracováváme. Berte prosím v úvahu, že nebude možné zpřístupnění takových informací, které by ohrozily naše obchodní tajemství nebo práva třetích osob.
 • Právo na opravu a doplnění.
  Pokud zjistíte, že jsou Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nepřesné nebo neúplné, máte právo nás požádat o jejich opravu a aktualizaci.
 • Právo na výmaz.
  V některých případech nás máte právo oslovit s žádostí o vymazání Vašich osobních údajů, které zpracováváme. Berte prosím v úvahu, že výmaz osobních údajů není možné provést vždy, zejména ne tehdy, pokud zpracování probíhá pro legitimní účel a v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracování.
  V některých případech, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat Vaše osobní údaje, máte právo nás požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů. Pokud Vaší žádosti vyhovíme, omezíme zpracování osobních údajů na nezbytné minimum (a údaje zpravidla nebudeme dále aktivně zpracovávat). V našich systémech zaznamenáme, že se na dané údaje vztahuje omezení. Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme mít v úmyslu ve zpracovávání Vašich osobních údajů pokračovat, budeme Vás o tom předem informovat.
 • Právo na přenositelnost.
  Máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli a které zpracováváme, předali (a to v běžně používaném a strojově čitelném formátu) třetí straně (jinému správci údajů), kterého uvedete ve Vaší žádosti. Berte prosím v úvahu, že toto své právo můžete uplatnit, pouze pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy a zároveň je zpracování automatizované.
 • Právo podat stížnost u dozorového orgánu.
  Pokud se domníváte, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u jiného úřadu členského státu Evropské unie, který je pověřen dozorem nad dodržováním povinností v oblasti ochrany osobních údajů. Záleží nám na Vás, budeme proto velmi rádi, pokud se před případným podáním stížnosti obrátíte přímo na nás a dáte nám tak příležitost vše vyřešit přímo s Vámi.